அசத்தல் அம்சங்களுடன் ஹெட்போன்கள்: சென்ஹெய்சர் அறிமுகம்